מראה
תמונה של מראה: מראה ארוכה. אורך המראה עצמה 1.35, רוחב 30 ס"מ. אורך כולל מסגרת 1.95. למסירה ביומיים הקרובים.
למסירה באשדוד (מתוך קטגוריית תמונות ועיצוב הקיר)