מראה
תמונה של מראה: מראה גדולה. ניתנת לתלייה באמצעות שני ברגים. בצורת רבע עיגול. עונה רק להודעות טקסט/ וואטסאפ
למסירה בעופר (מתוך קטגוריית תמונות ועיצוב הקיר) - למעבר למודעה