תלמוד בבלי ,אנציקלופדיה בריטניקה ,ספרי היסטורית בעולם באנגלית ,דברי ימי כולם של דובנוב,משנה תנך וכו